Regulamin

1. Domki Letniskowe z przeznaczeniem do 8 osób, wynajmowane są na turnus w systemie tygodniowym.

2. Turnus rozpoczyna się w sobotę od godziny 14-stej i kończy w sobotę 7 dni później, do godziny 10-tej.

3. Najemca dokonuje rezerwacji Domku Letniskowego poprzez uzgodnienie wolnego terminu, telefoniczne tel. 512 396 990 ; tel. 507 289 534 lub mailowo kamienica@op.pl, po czym dokonuje wpłaty zadatku w wysokości 30% , w terminie najpóźniej do 6 godzin od dokonanych uzgodnień, na konto podane przez Właściciela Obiektu Admirał. Wymagane jest przesłanie potwierdzenia wpłaty drogą mailową.

4. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

5. Zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu i od tego czasu, umowę uważa się za zawartą.

7. Pozostałą kwotę za pobyt, Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu, po podpisaniu Protokołu Przejęcia Domku Letniskowego, określającego między innymi stan mebli, ścian, okien, drzwi oraz urządzeń sanitarnych, znajdujących się w Domku Letniskowym.

8. Oprócz ustalonej należności za najem Domku Letniskowego, Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności za zużytą energie elektryczną, według licznika prądu, znajdującego się Domku Letniskowym.

9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

10. Najemca reprezentuje i odpowiada za wszystkie osoby, w których imieniu zawarł umowę i wspólnie z nimi zajmuje Domek Letniskowy na terenie obiektu Admirał.

11. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

12. Najemca nie może użyczać albo oddawać Domku Letniskowego w podnajem innym osobom .

13. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Letniskowych nie obejmuje ubezpieczenia.

14. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłaszać natychmiast do Właściciela Obiektu Admirał.

15. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku Letniskowym w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek, wykonane zostały na jego koszt.

16. W Domku Letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

17. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela Obiektu Admirał.

18. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.

19. Cisza nocna obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 22 - 8 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 24 - 9

20. W przypadku, gdy Najemca w sposób rażący narusza ciszę i spokój sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel Obiektu Admirał, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu należności za niewykorzystany okres pobytu.

21. Przebywający na terenie ośrodka Najemca powinien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:

a) używać aparatów grzewczych zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem Domku Letniskowego i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,

b) wnoszenia do Domku Letniskowego łatwopalnych i wybuchowych materiałów, rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,

c) używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka)

22. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu, dokonywać jakichkolwiek napraw, nakładów lub zmian w Domku Letniskowym. O wszelkiego rodzaju awariach, Najemca jest zobowiązany powiadomić Właściciela Obiektu Admirał.

23. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym, a także do zwrotu Domku w stanie niezmienionym.

24. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Obiektu Admirał, a Najemcą nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

25. Właściciel Obiektu Admirał, nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody czy prądu.

26. W Domku Letniskowym nie akceptowany jest pobytu zwierząt.

27. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem Obiektu Admirał a Najemcą, rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym będzie Sąd w Łodzi w siedzibie Właściciela Obiektu Admirał.